Custom Search
วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2553

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับองค์การและการจัดการ

• การจัดการ หรือ การบริหาร (Management) คือ กระบวนการในการประสานงาน และ รวบรวมกิจกรรมในการทำงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธผล โดยอาศัยคน
• พฤติกรรม (Behavior) คือ การกระทำของบุคคล
• องค์กร (Organization) คือ หน่วยทางสังคมซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการดำเนินงานให้บรรลุผล โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วย
1. ทรัพยากรมนุษย์ “บุคลากร (People)” เป็นระบบที่เล็กที่สุด แต่มีความสำคัญที่สุด เพราะเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมในองค์กร ถ้าคนมีคุณภาพ งานก็จะมีคุณภาพ
2. การดำเนินงาน “โครงสร้างที่ชัดเจน (Deliberate Structure) บอกถึงตำแหน่งและหน้าที่ของแต่ละบุคคล” มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แบ่งงานกันทำตามขอบเขตที่กำหนด
3. ความร่วมมือ “จุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ชัดเจน (Distinct Purpose)” มีการร่วมกันดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน
การจัดการสมัยใหม่ (New Era Management) มีปัจจัยสำคัญ 4 ประการ
1. อินเทอร์เน็ต (Internet)
2. กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization)
3. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
4. การร่วมมือ (Collaboration Across Boundaries)

การจัดการเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องมีความสามารถ 4 อย่าง
1. มีความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน
2. มีวิธีการใหม่ (มีนวัตกรรม)
3. มีคุณภาพ (Quality)
4. มีความรวดเร็ว (Speed)
หน้าที่ของการจัดการ (เน้น Productivity คือ Input น้อย แต่ได้ Output มาก โดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการนำเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักร มาใช้เป็นเครื่องทุ่นแรง)
การจัดการ (Management) คือ กระบวนการทำงานด้วยคน และ ทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ผู้บริหาร (จัดการ) ที่ดี ต้องมีสิ่ง ต่อไปนี้
• ประสิทธิผล (Effective) คือ สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
• ประสิทธิภาพ (Efficient) คือ สำเร็จตามเป้าหมายด้วยการสูญเสียทรัพยากรน้อยที่สุด
*หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่
1. การวางแผน (Planning)
เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ทำได้โดยดูว่าปัจจุบันองค์กรเราอยู่ที่ไหน (วิเคราะห์ SWOT), อนาคตองค์กรเราจะไปที่ไหน, ทำอย่างไรจึงจะไปถึงเป้าหมายได้ และ จะเลือกไปทางไหนที่มีผลเสียน้อยที่สุด ดีที่สุด ประหยัดที่สุด ปลอดภัยที่สุด
2. การจัดองค์กร (Organizing)
การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และ การออกแบบโครงสร้างงาน (Job Desire)
3. การนำพาองค์กร (Leading)
ต้องสามารถกระตุ้นบุคลากรให้ทำงานสำเร็จ โดยใช้ทรัพยากรที่มี
4. การควบคุม (Controlling)
การติดตามและประเมินผล

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น